All for Joomla All for Webmasters

Fundacja w Urzędzie Patentowym RP

100-lecie Niepodległej przypomina wiele okrągłych jubileuszy związanych chociażby z kształtowaniem się instytucji Państwa Polskiego i znaczących dla procesu odbudowy naszej Państwowości rocznic. 10 listopada 1919 r. Polska przystąpiła do Międzynarodowej Konwencji Paryskiej z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., wraz z uzupełniającym ją protokołem zamknięcia z tegoż dnia 2 czerwca 1911 r. Później kilkakrotnie była uzupełniana i modyfikowana, w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie 31 października 1958 r., w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. Państwa – strony Konwencji ustanowiły Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej, do którego dzisiaj należy już ok. 180 państw.

Stanisław Januszewski

W oparciu o ten akt prawny każde państwo będące ego członkiem musi przyznać taką samą ochronę własności przemysłowej obywatelom innych państw, jaką przyznaje swoim. Porozumiano się też co do tego, że dokonanie prawidłowego zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego uprawnia do prawa pierwszeństwa w innych państwach. 28 i 29 listopada 20 na temat problemów 19 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej imiennie zaprosił wybitnych specjalistów międzynarodowego prawa patentowego do debaty w przedmiocie międzynarodowych umów dotyczących przemysłowej własności intelektualnej w systemie prawa Unii Europejski, prawa patentowego, prawa wzorów przemysłowych, prawa znaków towarowych, prawa autorskiego w kontekście praw własności przemysłowej, a problemy z tym związane są już dzisiaj bardzo złożone, a przyszłość już wkrótce przyniesie nowe, związane np. z nowymi technologiami na polu prawa reemisji, cywilno-prawnych skutków nakładania się ochrony przewidzianej prawem autorskim i prawem własności przemysłowej, z odmiennymi paradygmatami ochrony prawa autorskiego i patentowego.
Do udziału w spotkaniu prowadzonym w 100-lecie członkostwa Polski w Konwencji Paryskiej, refleksji poddającego przemysłową własność intelektualną wczoraj i dziś zaproszono również Fundację Otwartego Muzeum Techniki, prosząc prof. Stanisława Januszewskiego, autora monografii „Wyszli za Polską. Wynalazcy Wielkiej Emigracji 1832- 1870” prezentującej dorobek wychodźców z Polski po upadku Powstania Listopadowego o jego przybliżenie, wystawą planszową przygotowaną m.in. przy wsparciu Muzeum Historii Polski i jego programu Patriotyzm Jutra, Urzędu Patentowego RP, PKP SA, wałbrzyskiego Oddziału SIMP i wystąpieniem na sesji plenarnej. Dostarczyło okazji szerszej prezentacji problematyki wynalazczości polskiej XIX stulecia, a owocującej 575 patentami, zupełnie piśmiennictwu polskiemu nieznanych.
W spotkaniu udział wziął również niżej podpisany. Starał się sprostać oczekiwaniom wielu żywo wystawą zainteresowanych. Przybliżał wynalazki planszami prezentowane, wręczał
folder wystawy, promował również z publikacje Fundacji wynalazczości polskiej poświęcone.

Jacek Król

Jacek Król

Spotkanie w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych

Stoisko książki FOMT

 

Do góry